YKA-86030-1 check+ フルーツ

・素材(Compositon):SHEETING
・混率(Type):cotton 100%
・幅(Width):110cm
・品番(Product No.):YKA-86030-1A / YKA-86030-1B / YKA-86030-1C / YKA-86030-1D