YKA-86030-2 check+ チェリー

・素材(Compositon):SHEETING
・混率(Type):cotton 100%
・幅(Width):110cm
・品番(Product No.):YKA-86030-2A / YKA-86030-2B / YKA-86030-2C / YKA-86030-2D